Dictionary
 Open and Collaborative
 Home page

New uploaded meanings

 nayon  ullaguanga  huachimania, guachimania (guachi, huachi-mania) 
 nayon  yana  paxi, pacsi, phaxsi 
 fuya fuya  punchao  zuania 
 caqui, kaqui, caaque  rocoto, rucutu (rucu-tu)  jején 
 ullaguanga  tituaña  tullpanchich 
 shunga  quilico, quilicu  fuya fuya 
 timbushca  japa  cucayo 
 paccha, phajcha  jirca  yanayacu (yana-yacu) 
 yacel , yachil, yatzil  apangora, apangura (apa-angura)  guamani, huamani, wamani*  picalqui (pical-qui)  michinal  lluqui 
 manangón (góna)  *atabalipa  pilca* 
 supay  oshota  hualu, walu 
 bura  carishina  picalqui (pical-qui) 
 manangón (góna)  yara  huaita, guaita 
 *saracay (sara-cay)  *atabalipa  ku´ta, cuta 
 chaco, chacu  chuculi  chama 
 anchui  alba, alwa*  chumbi 
 chaquiñan (chaqui-ñan)  chimbo, chimbu  huagra 
 cambá  auyu  karanki 
 chaucha  guasgua*  sucho, suchu