Dictionary
 Open and Collaborative
 Home page

New uploaded meanings

 qasa  qallpa, calpa  qara 
 quilla  yapa  yari 
 machac  pacha  yanuc 
 chawchu  masacuna  kala 
 mujan da  camba  minka 
 lican  aña quitu  oyambaro 
 guambu, huambu  pirca, pirka  t´inkana 
 awanu  paltaucu  waña, guaña* 
 sinche, sinchi*  tupo, tupu  males,   malis, malliy  pingo, pingu  tufiño  oyambaro, uyambaru (uya-amba-aru) 
 mishque  huachiculca  culca 
 chapo, chapu  cotona, cutuna  palla 
 nayon  ullaguanga  huachimania, guachimania (guachi, huachi-mania) 
 nayon  yana  paxi, pacsi, phaxsi 
 fuya fuya  punchao  zuania 
 caqui, kaqui, caaque  rocoto, rucutu (rucu-tu)  jején 
 ullaguanga  tituaña  tullpanchich 
 shunga  quilico, quilicu  fuya fuya 
 timbushca  japa  cucayo 
 paccha, phajcha  jirca  yanayacu (yana-yacu)