Dictionary
 Open and Collaborative
 Home page

New uploaded meanings

 achiña (achik-ñan)*  curiquingue, curiquingui (curi-quingui), curiquinga  kushi 
 yatchil  chiriacu  tabango, tabangu (taba-angu)* 
 taba  yaranga (yara-anga)*  yatchil 
 ker  camba huasi  huambra 
 claribet  guansha, huansha  kururu 
 ñanpi (ñan-pi)  ñawpa, ñaupa  ñan 
 omoto  tuña  puca 
 chiriacu  tabango, tabangu (taba-angu)*  irubi 
 nayon  tuña  gualotuña, gualutuña (gualu-tuña)  nata  inchic  puzun 
 chulca  cholan, chulan  paititi 
 ñawi  yaruqui  ñucanchi   llacta 
 chiquinquira (chiquin-quira)  t´inkana  cahuas 
 tandapi  imbabura  guacán 
 qasa  qallpa, calpa  qara 
 quilla  yapa  yari 
 machac  pacha  yanuc 
 chawchu  masacuna  kala 
 mujan da  camba  minka 
 lican  aña quitu  oyambaro