Dictionary
 Open and Collaborative
 Home page

New uploaded meanings

 buey de mar  prado  caleia 
 estómago  nieru  fartucu ,a 
 bable  llambión  farrucu ,a 
 fayuela  berza  achiperres 
 amestu  conteníu,ida  otru,a 
 oxetivu,a  cencerru  vascu,a 
 bonatardi  zaramucu,a  bonanueche 
 semeya  iguesmelo  bable 
 fatu ,a  tona  llambión  tona  achiperres  agora 
 abondu  amariellu ,a  galipote 
 xixón  xeláu  guaje 
 meca  saya  fariña 
 tar como una maniega  puga  faltosu,a 
 emberzau,ada  arxentinu,a  gallegu,a 
 tratáu,ada  duelu1  mocada1 
 pixuetu,a  mozu,a  zada 
 llocu,a  zamoranu,a  espurríu,da 
 cotón  farrucu ,a  xaldu,a 
 probe  vaqueru,a  aza